تقريبا اکثر افراد با واژه يادگيری آشنايی دارند اما در اين مطلب سعی داريم با اين واژه

آشنايی بيشتری داشته باشيم :

 يادگيری يک فرايند مداوم است که برای هر موجود زنده ای از بدو تولد آغاز می شود و

تا زمان مرگ ادامه می يابد. اين فرايند سبب می شود که با استفاده از تجارب کسب شده

در مقابله با شرايط جديد و توسعه روابط از آن استفاده کنيم .بر اين اساس هر عملی که

انجام می دهيم نتيجه يادگيری گذشته است ، اما برای برخی افراد ، يادگيری هنوز هم

فعاليتی است که در يک زمينه آموزشی انجام گردد. مثال يادگيری يک کودک برای

غذا خوردن ، راه رفتن ، صحبت کردن و …که با رشد و تکامل بدنش کارآمدتر می شود.

همچنين طيف گسترده ای از تئوری ها در يادگيری وجود دارد که با يکديگر در تضاد می باشند .

مثل يادگيری مرتبط با کودکان و نوجوانان و تئوری های مرتبط با يادگيری در بزرگسالان.