يادگيری چه زمانی رخ میدهد؟

برخی از مواقعی که يادگيری رخ میدهد :

زمانی که درک ذهنی و جسمی از موضوع را بدست آوريم.

زمانی که با تعبير کردن يادگيری در (اعمال يا کلمات) خودمان ، موضوع ،

رخداد ، واقعه يا احساس را حس کنيم.

زمانی که بتوانيم کاری را با مهارت يا دانش جديد انجام دهيم و مالکيت آن را داشته باشيم .

به طور کلی يادگيری تجربی را می توان اينگونه عنوان کرد که بسياری از يادگيری های ما

بطور تصادفی در طول زندگی اتفاق می افتد ، همانند استفاده  از تجربيات خودمان و ديگران و

به دست آوردن اطلاعات که می توان به خواندن روزنامه يا تماشای پخش خبر ، صحبت دوست يا همکار اشاره کرد .